Inrichting en beheer

De meeste projecten die zijn uitgevoerd betreffen ontwikkeling- of beheerplannen voor gebieden die een relatie hebben met de Waddenzee of Noordzeekustzone zoals de Slufter op Texel, de Banckspolder op Schiermonnikoog, het Huisduiner- en Balgzandpolderje bij Den Helder, het Balgzand, het Balgzandkanaal en Noord Friesland Buitendijks.

Daarnaast zijn enkele projecten uitgevoerd rond het binnenwater zoals de aanleg van foerageergebieden voor lepelaars, een visie op natuurontwikkeling in Groningen i.v.m. bodemdaling en studies t.b.v. het waterbeheer voor het Lauwersmeer en de Hallumer Ryt (Noord Friesland Buitendijks).


 

Vispassages en vismigratie

Rond dit thema zijn veel projecten (ca. 30) uitgevoerd in een periode die zich uitstrekt vanaf ca. 1990 tot op heden. Binnen deze projecten lag het accent vooral op:

  •   de migratieproblematiek van anadrome trekvissen
  •   de betekenis van trekvissen voor de ecologie van het binnenwater
  •   het gedrag van trekvissen bij hindernissen op hun trekroutes
  •   het ontwerpen en doorrekenen van civiel-technische vismigratievoorzieningen
  •   het belang van zout-zoutovergangen voor trekvissen.

 

Inventarisatie en monitoring

T.b.v. het beheer van natuurgebieden en natuurfuncties zijn gegevens verzameld van:

  •   de fauna in polderwateren (macro- en visfauna bemonsteringen);
  •   de bodemdieren van het wad (macrofauna bemonsteringen);
  •   het trekvisaanbod bij lozingswerken en in vispassages;
  •   broedvogels (broedvogelinventarisaties);
  •   wad- en watervogels (trek- en hvp-vogeltellingen).

 

Ecologisch/juridische rapportages

Voor het beleid en/of het beheer van natuurgebieden zijn zowel in het veld als achter het bureau ecologische gegevens verzameld, uitgewerkt en neergelegd in rapportages.

In het kader van de wetgeving rond Natura 2000 zijn rapportages als voor- of natuurtoetsen, passende beoordelingen (PB's) en milieueffectrapportages (MER's) opgesteld waarin op basis van ecologische informatie wordt aangetoond of een beoogde activiteit al dan niet een nadelig effect heeft op natuurwaarden zoals die zijn vastgelegd in de wet (Instandhoudingdoelen, IHD's, zoals habitats en soorten).