Publicaties extern

 • Duiven P., W. Fokker, R. Geenen, P. Ruiters R. van Westrienen & G. Wintermans 1996. The end of the east atlantic flyway: waders in Guinea Bissau. Geographical breeding origin, plumage and weight of waders wintering in the Aquipelago Dos Bijagos. WIWO-Report, WIWO Zeist
 • Ens B.J., G.J.M. Wintermans & C.J. Smit 1993. Verspreiding van overwinterende watervogels in de Nederlandse Waddenzee. Limosa jaargang 66, afl. 4.
 • G.J.M. Wintermans 1994. Monitoring van de visfauna in de sloten van polder Eijerland op Texel ten behoeve van de vispassage bij het gemaal Eijerland. Nulsituatie voorjaar 1993. WTL-rapport 91-04. Werkgroep Texelse Lepelaars, Oosterend.
 • Kemper J.H., J.C.J. van Wetten & G.J.M. Wintermans 1991. Mogelijkheden voor vismigratie in het gebied van de Amstelmeerboezem en omliggende wateren. WTL-rapport 91-02. Werkgroep Texelse Lepelaars, Oosterend.
 • M.S.S. Lavalye, J.H. Kemper, J.C.J. van Wetten & G.J.M. Wintermans 1991. Onderzoek naar de mogelijkheden voor een hevel-vispassage voor de driedoornige stekelbaars op Texel. WTL-rapport 91-01., Werkgroep Texelse Lepelaars, Oosterend.
 • Swennen C., P. Duiven & G.J.M. Wintermans 1989. Abnormal plumage in possibly senile female Eiders Somateria mollissima. Wildfowl 40: 127-130.
 • Van Pelt M.J.F., R.J. Molenmaker, A. Tuinhof E. Smidt, P.C. Spliethof & G.J.M. Wintermans 1992: Lake Burullus: ecology, economy and Nile water conservation. Report prepared for the Netherlands Ministry of Foreign Affairs / Directorate-General for International Cooperation, Netherlands Economic Institute in cooperation with IWACO, IBN-DLO and IAC, Rotterdam.
 • Wetten J.C.J. van & G.J.M. Wintermans 1986. The food ecology of the spoonbill. V&T 48. I.T.Z. Univ. van Amsterdam.
 • Wetten J.C.J. van, de Goeij P.J. & G.J.M. Wintermans 1986. Voedselecologie en de bedreigingen van de lepelaars van het Zwanenwater. Contact Milieubescherming Noord-Holland.
 • Wintermans G.J.M, N. Dankers & D. de Nooyer 1995. Dividing the Dutch coastal area into manageable units.
 • Wintermans G.J.M. 1987. De vos in het Noord-Hollands Duinreservaat. Milieubiologie Leiden, Vakgroep populatiebiologie der Rijksuniversiteit van Leiden.
 • Wintermans G.J.M., J.H. Kemper & J.C.J. van Wetten 1991. Voorstel tot het plaatsen van hevel-vispassages in Noord-Holland ten behoeve van de aquatische infrastructuur. WTL-rapport 91-03. Werkgroep Texelse Lepelaars, Oosterend.

Publicaties intern

 • Bergman M.J.N., R. Dekker, M. Fonds, A. de Gee, H.J. Lindeboom, W. van Raaphorst, J.W. Santbrink & G.J.M. Wintermans 1994. Inventarisatie van bodemkarakteristieken, macrofauna en vissen ten behoeve van het situeren van locaties voor exploratieboringen van de NAM in de Waddenzee. NIOZ-rapport; NIOZ, Texel.
 • Brolsma M.J., E. Dorenbos, R. Franken, J. Gussinklo, J. Marquenie, G. Wintermans & J. Zeilemaker 1998. Aanvulling MER proefboringen in de Noorzeekustzone en op Ameland betreffende de boring op Ameland (Ballum). NAM-document 199901000681 / WEB-rapport 98-03.
 • Dankers N. & G.J.M. Wintermans (red.) 1995. Exploitatie boringen en ecologie. Een bijdrage aan de MER van de NAM ten behoeve van de proefboringen naar aardgas in de Waddenzee en Noordzeekustzone. IBN-rapport 214. Instituut voor Bos en Natuuronderzoek, Wageningen.
 • Dankers N.M.J.A., H.M.P.M. Capelle, M.G.G. Neven & G.J.M. Wintermans 2002. Mitigatie en compensatie van effecten van extra spuisluizen in de Afsluitdijk. Alterra-rapport 520. Alterra, Wageningen.
 • Dijkema K.S., N.M.J.A. Dankers, G.J.M. Wintermans, J.C.A.M. Bervaes & D.C. van der Werf 1997. Bodemdaling en waterhuishouding in Groningen: visie op een grotere rol voor natuurontwikkeling. IBN-rapport 276. Instituut voor Bos en Natuuronderzoek, Wageningen.
 • Dijkema K.S., N.M.J.A. Dankers, G.J.M. Wintermans, J.C.A.M. Bervaes & D.C. van der Werf 1997. Compensatie voor gaswinning in het grensgebied met de Waddenzee: visie op een rol voor natuurontwikkeling. IBN-rapport 275. Instituut voor Bos en Natuuronderzoek, Wageningen.
 • Ekkelboom H. & G.J.M. Wintermans 1997. Handleiding hevel-vispassage. WEB-rapport 97-02. Wintermans Ecologenbureau, Texel.
 • P. Riemersma & G.J.M. Wintermans 2004. Optimalisatie vismigratie Den Deel. Najaarsonderzoek. Grontmij Drachten 167537.
 • P. Riemersma & G.J.M. Wintermans 2004. Optimalisatie vismigratie Den Deel. Voorjaarsonderzoek. Grontmij Drachten 164009.
 • P. Riemersma & G.J.M. Wintermans 2009. Vismigratie Noordpolderzijl, Spijksterpompen en Delfzijl. Onderzoek naar verbetering intrekmogelijkheden voor vis binnen het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest (hoofdrapport en bijlagenrapport. Grontmij Nederland bv Drachten/ Wintermans Ecologenbureau, Finsterwolde.
 • P.J. Eversdijk, J.W. Kroon, R. Ooijen, D.C. Verhagen, G.J.M. Wintermans & T. van der Zee 1996. Advice for the terms of reference for the environmental impact statement / technical and financial feasibility study for lining of the Ismailia Canal, Egypt. CMER-rapport 020-64. CMER, Utrecht
 • P.J. Eversdijk, J.W. Kroon, R. Ooijen, D.C. Verhagen, G.J.M. Wintermans & T. van der Zee 1996. Advice for the terms of reference for the environmental impact statement / technical and financial feasibility study for lining of the Ismailia Canal, Egypt. CMER-rapport 020-64. CMER, Utrecht.
 • Vegter J.E. & G.J.M. Wintermans 2002. Haalbaarheidsstudie naar een estuariene overgang in Noard Fryslân Bûtendyks. JV-rapport 03-02 / WEB-rapport 03-02. Jaap Vegter, Groningen / Wintermans Ecologenbureau, Finsterwolde.
 • Vegter J.E. & G.J.M. Wintermans 2010. Varianten beoordeling Hallumer Ryt. JV-rapport 10-02 / WEB-rapport 10-01. Jaap Vegter, Groningen / Wintermans Ecologenbureau, Finsterwolde.
 • Wanningen H. & GJM Wintermans 2011. Notitie. Vispasseerbaar Gemaal Middelbeek. Wanningen Water Consult, Groningen/ Wintermans Ecologen Bureau, Finsterwolde.
 • Wanningen H. & GJM Wintermans 2011. Programma van eisen vispassage Zwarte Haan 2011. Wanningen Water Consult, Groningen/ Wintermans Ecologen Bureau, Finsterwolde.
 • Wintermans G.J.M,. L. Kloosterman & B. Schrieken 2011. Gegevensverslag monitoring vismigratievoorziening in gemaal De Helsdeur te Den Helder (voorjaar 2011). WEB-rapport 11-01. Wintermans Ecologenbureau, Finsterwolde.
 • Wintermans G.J.M. & E. Wymenga 1996. Voedsel voor lepelaars. Knelpunten, oplossingsrichtingen en aanbevelingen voor de inrichting en het beheer van voedselgebieden van lepelaars. A&W-rapport 124. Altenburg & Wymenga Ecologisch Onderzoek, Veenwouden.
 • Wintermans G.J.M. & E. Wymenga 2000. Monitoring van de hevelvispassage bij Roptazijl. Voorstel monitoringprogramma en resultaten nulmonitoring in 2000. WEB-rapport 00-03 / A&W-rapport 253. Wintermans Ecologenbureau, Texel / Altenburg & Wymenga, Veenwouden.
 • Wintermans G.J.M. & J. Vegter 2005. Stroomlijnen; indicatieve getallen, doelen en uitgangspunten. Uitwerking van de visie voor het Lauwersmeer als concretisering en inbreng voor verder onderzoek. Jaap Vegter Groningen / Wintermans Ecologenbureau (WEB) Finsterwolde.
 • Wintermans G.J.M. & N.M.J.A. Dankers 2002. Een eerste indicatie van mogelijkheden en knelpunten bij het realiseren van een geleidelijke zout-zoet overgang in het Balgzandkanaal. Alterra-rapport 685 / WEB-rapport 02-03. Alterra, Wageningen / Wintermans Ecologenbureau (WEB), Texel.
 • Wintermans G.J.M. & P. Riemersma 2005. Vispassage Spuisluizen Oostoever. Onderzoek naar de verbetering van de intrekmogelijkheden voor vis bij de spuisluis Oostoever te Den Helder. Eindrapport. Grontmij-Drachten05/0756 / WEB-Finsterwolde WEB-rapport 05-01.
 • Wintermans G.J.M. & Z. Jager 2002. Verslag visintrek Waddenzeekust voorjaar 2002. WEB-rapport 02-04. Wintermans Ecologenbureau (WEB), Finsterwolde.
 • Wintermans G.J.M. & Z. Jager 2003. Verslag visintrek Waddenzeekust voorjaar 2003. WEB-rapport 03-03. Wintermans; werkdocument RIKZ/OS?2003.602x. Ecologenbureau (WEB), Finsterwolde.
 • Wintermans G.J.M. (C. Bruin & D. Rakhorst) 1999. De Slufter op Texel. Verleden, heden en toekomst? WEB-rapport 99-01. Wintermans Ecologenbureau, Texel.
 • Wintermans G.J.M. 1991: De uitstralingseffecten van militaire geluidsproductie in de Marnewaard op het gedrag en de ecologie van wadvogels. Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Texel, RIN-rapport 91/3.
 • Wintermans G.J.M. 1994. Vispassages in de Moksloot op Texel, ontwerpvoorstel voor twee vispassages. WEB-rapport 94-02. Wintermans Ecologenbureau, Texel.
 • Wintermans G.J.M. 1994: Monitoring van de visfauna in de sloten van polder Eijerland op Texel ten behoeve van de vispassage bij het gemaal Eijerland. Nulsituatie voorjaar 1993. WEB-rapport 94-01. Wintermans Ecologenbureau, Texel.
 • Wintermans G.J.M. 1995. Biologisch monitoringsprogramma ten behoeve van de hevel-vispassage bij het gemaal Eijerland op Texel. WEB-rapport 95-01. Wintermans Ecologenbureau, Texel.
 • Wintermans G.J.M. 1995. Monitoring van de visfauna in de sloten van polder Eijerland op Texel ten behoeve van de vispassage bij het gemaal Eijerland. Nulsituatie voorjaar 1995. WEB-rapport 95-05. Wintermans Ecologenbureau, Texel.
 • Wintermans G.J.M. 1997. Advies voor de aanleg van een vispassage bij het gemaal van Termuntenzijl. WEB-rapport 97-03. Wintermans Ecologenbureau, Texel.
 • Wintermans G.J.M. 1997. Ecologische functies en betekenis van kustgebieden die worden beïnvloed door de aanleg van de Maasvlakte II. WEB-rapport 97-04. Wintermans Ecologenbureau, Texel.
 • Wintermans G.J.M. 1998. Advies voor de aanleg van een vispassage voor de vloedmoerassen van het Zuidlaardermeer. WEB-rapport 98-03. Wintermans Ecologenbureau, Texel.
 • Wintermans G.J.M. 1998. Bermonstering van de visfauna in de Oldambtboezem met betrekking tot de vispassage bij het combi-gemaal van Termunterzijl. Nul-situatie voorjaar 1998. WEB-rapport 98-02. Wintermans Ecologenbureau, Texel.
 • Wintermans G.J.M. 1998. De hevel-vispassage op Texel. Effecten op visfauna en lepelaars in de sloten van Polder Eijerland (eindrapportage biologische monitoring). WEB-rapport 98-01. Wintermans Ecologenbureau, Texel.
 • Wintermans G.J.M. 1999. Bermonstering van de visfauna in de Oldambtboezem met betrekking tot de vispassage bij het combi-gemaal van Termunterzijl. Nul-situatie voorjaar 1999. WEB-rapport 99-03. Wintermans Ecologenbureau, Texel.
 • Wintermans G.J.M. 1999. Een hevel-vispassage op Texel. De Levende Natuur 100ste jaargang nummer 1.
 • Wintermans G.J.M. 1999. Ontwerpvoorstel vispassages Roptazijl en Zwarte Haan. WEB-rapport 99-02. Wintermans Ecologenbureau, Texel.
 • Wintermans G.J.M. 2000. Beheerplan Balgzand e.o. (kwelders + aangrenzend wad, Balgzanddijk, reservaat het Balgzandpoldertje, Huisduinerpoldertje en de Verzakking). WEB-rapport 00-01: 4 documentatie delen, 2 beheervisies (Balgzand en Verzakking) en 2 middellange termijnplannen (Balgzand en Verzakking). Wintermans Ecologenbureau, Texel.
 • Wintermans G.J.M. 2000. Visbiologische bijdrage aan het project Kwekelbaars. G.J.M. Wintermans. (TNO/US-rapport). -rapport 00-02. Wintermans Ecologenbureau, Texel.
 • Wintermans G.J.M. 2001. Monitoringsverslag vispassage gemaal Rozema 2001. 1ste jaar beheersituatie. WEB-rapport 01-05. Wintermans Ecologenbureau, Texel.
 • Wintermans G.J.M. 2001. Monitoringsvoorstel vijzel en vrij verval-vispassage polder Breebaart. WEB-rapport 01-06. Wintermans Ecologenbureau, Texel.
 • Wintermans G.J.M. 2001. Monitoringsvoorstel voor de vispassage in het gemaal Rozema te Termunterzijl. G.J.M. Wintermans. WEB-rapport 01-01. Wintermans Ecologenbureau, Texel.
 • Wintermans G.J.M. 2001. Notitie bij vismigratievoorzieningen voor Westerbroekstermade- en Kropswolderbuitenpolder. WEB-rapport 01-02.
 • Wintermans G.J.M. 2001. Notitie op hoofdlijnen voor vispassages bij de gemalen de Hauker en den Hoelm op Wieringen. WEB-rapport 01-07. Wintermans Ecologenbureau, Texel.
 • Wintermans G.J.M. 2001. Verslag visintrek Waddenzeekust voorjaar 2001. WEB-rapport 01-04. Wintermans Ecologenbureau, Texel.
 • Wintermans G.J.M. 2001. Westerbroekstermade- en Kropswolderbuitenpolder en de vissen van het stroomgebied de Hunze. WEB-rapport 01-03. Wintermans Ecologenbureau, Texel.
 • Wintermans G.J.M. 2002. Monitoringsverslag vispassage gemaal Rozema 2002. 2de jaar beheersituatie. WEB-rapport 02-05. Wintermans Ecologenbureau (WEB), Finsterwolde.
 • Wintermans G.J.M. 2002. Monitoringsverslag vispassage polder Breebaart 2002 (1ste jaar beheersituatie). WEB-rapport 02-07. Wintermans Ecologenbureau (WEB), Finsterwolde.
 • Wintermans G.J.M. 2002. Proefbemonsteringen visintrek via schutsluis Nieuwe Statenzijl 2002. WEB-rapport 02-06. Wintermans Ecologenbureau (WEB), Finsterwolde.
 • Wintermans G.J.M. 2002. Proefbemonsteringen visintrek via spuisluizen Lauwersoog (voorjaar 2002). WEB-rapport 02-08. Wintermans Ecologenbureau (WEB), Finsterwolde.
 • Wintermans G.J.M. 2002. Zout-zoetovergangen en vismigratie in de Bancks polder, Schiermonnikoog. WEB-rapport 02-01. Wintermans Ecologenbureau, Texel.
 • Wintermans G.J.M. 2003. Monitoringsverslag vispassage polder Breebaart 2003 (2de jaar beheersituatie). WEB-rapport 03-04. Wintermans Ecologenbureau (WEB), Finsterwolde.
 • Wintermans G.J.M. 2003. Notities ten behoeve van de lepelaargebieden in de Schaggerkogge. WEB-rapport 03-01. Wintermans Ecologenbureau (WEB), Finsterwolde.
 • Wintermans G.J.M. 2003. Proefbemonsteringen visintrek via schutsluis Nieuwe Statenzijl 2003. WEB-rapport 03-06. Wintermans Ecologenbureau (WEB), Finsterwolde.
 • Wintermans G.J.M. 2003. Proefbemonsteringen visintrek via spuisluizen Lauwersoog (voorjaar 2003). WEB-rapport 03-05. Wintermans Ecologenbureau (WEB), Finsterwolde.
 • Wintermans G.J.M. 2004.: Verslag visbemonsteringen vissluis Verbindingskanaal Ruiten Aa, voorjaar 2004. WEB-rapport 04-01. Wintermans Ecologenbureau (WEB) Finsterwolde.
 • Wintermans G.J.M. 2006. Verslag visintrek bemonstering Nieuwe Zeesluis Delfzijl 2005 & 2006. WEB-rapport 06-01. Wintermans Ecologenbureau (Finsterwolde).
 • Wintermans G.J.M. 2007. Notitie vismigratievoorzieningen voor de spui- en schutsluis van Nieuwe Statenzijl. WEB-rapport 07-01, Wintermans Ecologenbureau (Finsterwolde).
 • Wintermans G.J.M. 2008. Notitie vismigratievoorzieningen voor het lozingwerk De Helsdeur te Den Helder. WEB-rapport 08-01, Wintermans Ecologenbureau (Finsterwolde).
 • Wintermans G.J.M. 2010. Het Balgzand. Gegevens over ecologie, biodiversiteit en cultuurhistorie (tbv project havenuitbreiding Den Helder). WEB-rapport 10-03. Wintermans Ecologenbureau, Finsterwolde.
 • Wintermans G.J.M. 2012. Trekvisaanbod langs Waddenzeekust. Gegevensverslag monitoring voorjaar 2012. WEB-rapport 12-02. Wintermans Ecologenbureau (WEB), Finsterwolde.
 • Wintermans G.J.M. et al 1995. Ecotopes in the Wadden Sea. In: Habitatkarakteristieken en beschrijving van de Nederlandse kustzone. BEON-rapport 96-5.
 • Wintermans G.J.M. et al. 1995: Habitatkarakteristieken van het benthos in de Nederlandse kustzone. In: Habitatkarakteristieken van de Nederlandse kustzone. BEON-rapport 95-12.
 • Wintermans G.J.M., K. Hektor, J. Imminga, K. Köller & W. Kruit 2004. Monitoringsverslag vispassage polder Breebaart 2004. 3de jaar beheersituatie; eindverslag. WEB-rapport 04-02. Wintermans Ecologenbureau (WEB) Finsterwolde.
 • Wintermans G.J.M., K. van Dijk, T. de Boer & A. Postma 2004. Monitoringsverslag vispassage gemaal Rozema 2001 – 2004. Eindverslag. WEB-rapport 04-03. Wintermans Ecologenbureau (WEB) Finsterwolde.
 • Wintermans G.J.M., K.S. Dijkema, N.M.J.A. Dankers & J. Zegers 1996. Effecten op de Waddenzee van een vernieuwd gemaal te Termunterzijl. IBN-rapport Concept 4 november 1996. Instituut voor Bos en Natuuronderzoek, Wageningen.
 • Wintermans G.J.M., L. Kloosterman & B. Schrieken 2009. Verslag monitoring vismigratievoorziening in gemaal De Helsdeur te Den Helder (voorjaar 2009). WEB-rapport 09-01. Wintermans Ecologenbureau, Finsterwolde.
 • Wintermans G.J.M., L. Kloosterman & B. Schrieken 2010. Verslag monitoring vismigratievoorziening in gemaal De Helsdeur te Den Helder (winter 2009/2010 en voorjaar 2010). WEB-rapport 10-02. Wintermans Ecologenbureau, Finsterwolde.
 • Wintermans G.J.M., M. Otter & R. van ’t Veer 2001. Natuurgebieden in Noord-Holland. Deel 3: Het Balgzand. De Graspieper, Samenwerkende Vogelgroepen Noord-Holland (SVN) 2001/4.
 • Wintermans. G.J.M. 1996. Verstorende effecten voor vogels van de aanleg van een afvalpersleiding (AWP-2) door het Markizaat. IBN-rapport 203. Instituut voor Bos en Natuuronderzoek, Wageningen.